Đội ngũ nhân sự Phát Lộc

Đội ngũ nhân sự Phát Lộc

Đội ngũ nhân sự Phát Lộc

Nguồn nhân lực là nhân tố có tính quyết định thành bại của doanh nghiệp. Tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với Phát Lộc nằm ở chính sách tuyển dụng và đào tạo nhân sự có chiều sâu, đi cùng một môi trường làm việc tạo điều kiện hết mình cho nhân tài thỏa sức tỏa sáng tài năng.
Song song với sự mở rộng không ngừng quy mô các đại lí, vốn và tài sản, nguồn nhân lực của Phát Lộc đã được tích lũy về cả lượng và chất.